Գլխավոր էջ | Հայաստան | Հարկային համակարգ

Հարկային համակարգ

Բարենպաստ հարկային համակարգ

Շահութահարկ

2021թ. hունվարի 1-ից շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 18%։

Հարկ վճարող են համարվում ռեզիդենտ ընկերությունները, անհատ ձեռներեցները և ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները, որոնք մշտական հաստատության միջոցով բիզնես են վարում Հայաստանում:

Շահութահարկից ազատված են՝

• Գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությունից ստացված եկամուտը (մինչև 2024թ. Դեկտեմբերի 31-ը)

• Հայաստանում գրանցված ՏՏ սկսնակ ընկերությունները (մինչև 2022 թվականի վերջ)

Հայաստանում կա 2 հատուկ հարկման համակարգ, որոնց ներքո

• Որակավորված ռեզիդենտ ընկերությունները և անհատ ձեռներեցները շրջանառության հարկ են վճարում եկամտային հարկի և ԱԱՀ-ի փոխարեն

• Կամ նրանք ամբողջովին ազատված են եկամտային հարկից

Ավելացված արժեքի հարկ

ԱԱՀ դրույքաչափը կազմում է 20%։

ԱԱՀ-ով հարկվում են հիմնականում բոլոր ապրանքները, ծառայությունները և ներկրված ապրանքները։ Ձեռնարկությունները գտնվում են ԱԱՀ դաշտում, երբ տարեկան հարկվող եկամուտը գերազանցում է 115 միլիոն ՀՀ դրամը։

Որոշ բազային ապրանքներ, կրթական ծառայություններ ԱԱՀ-ով չեն հարկվում։

Շրջանառության հարկ

Շրջանառության հարկի դրույքաչափը 1.5%-ից մինչև 5% է՝ կախված գործունեության տեսակից։

Շրջանառության հարկը փոխարինում է շահութահարկը և ԱԱՀ-ն։

Շրջանառության հարկ վճարող կարող է լինել այն բիզնեսը, որի տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցել 115 միլիոն դրամը։

Եկամտային հարկ

Գործատուն պետք է հաշվարկի և վճարի իր աշխատողների ու իրեն ծառայություն մատուցող ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկը, ինչպես նաև սոցիալական ապահովագրության վճարները։

ՀՀ քաղաքացիների և օտարերկրացիների համար գործում է եկամտային հարկի 23% դրույքաչափը։

Հաջորդող տարիների ընթացքում եկամտային հարկի դրույքաչափը կնվազի մինչև 20%, հետևյալ կերպ.

• 2021թ. հունվարի 1-ից՝ 22%

• 2022 հունվարի 1-ից՝ 21%

• 2023 հունվարի 1-ից՝ 20%

Եկամտային հարկից զատ, գործատուները վճարում են սոցիալական ապահովագրության վճարներ

• 5% (մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ 1,030 ԱՄՆ դոլար եկամտի դեպքում)

• 10% (500,000 ՀՀ դրամից բարձր եկամտի դեպքում)

Սոցիալական ապահովության վճարի ենթակա առավելագույն աշխատավարձը սահմանված է ամսական 1,020,000 ՀՀ դրամ (15 անգամ նվազագույն ամսական աշխատավարձը՝ 68,000 ՀՀ դրամ)։ Ժամանակավորապես, 2018թ. հուլիսից ի վեր, այդ գումարի միայն 50% -ն է վճարվում աշխատողի կողմից, մինչդեռ մնացած 50%-ը վճարում է պետությունը: Ոչ ռեզիդենտներին վճարումները ենթակա են հարկման հետևյալ դրույքաչափերին․

Վճարման տիպ Պահվող հարկի դրույքաչափ
Շահաբաժին 5%*
Տոկոս 10%
Ռոյալթի 10%
Եկամուտ գույքի վարձակալությունից 10%**
Եկամուտ գույքի վաճառքից 10% — 20%***

* 2020 և հետագա ժամանակաշրջանների համար վերագրվող շահաբաժինների համար

** + 10% 60 մլն դրամից ավել եկամուտների համար

*** ըստ գույքի տեսակի և գնորդի բնույթի. Ոչ ձեռնարկատիրական գույքի ֆիզիկական անձանց վաճառքը ազատվում է հարկից

COVID-19 ճգնաժամի հետ կապված զարգացումները 2020 թ.-ի ապրիլի դրությամբ.

• Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց վճարումների տուգանքները իջեցվել են 0,075% -ից մինչև 0,04%

• Չկատարված հարկային պարտավորությունների շեմը բարձրացվել է 500,000 դրամից մինչև 1,500,000 դրամ

 

Թույլատրելի նվազեցումներ և հարկային վարկեր

Անհատ հարկ վճարողներն օգտվում են հետևյալ պահումներից.

• Վճարովի արտոնություններ

• Կենսաթոշակային և ապահովագրական նպաստներ

• Ապահովագրավճարներ (գործատուների կողմից աշխատողների անունից վճարված` ամսական մինչև 10,000 ՀՀ դրամ)

• Միանվագ օգնության գումարները աշխատողի կամ ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում

• Ոչ առևտրային կազմակերպություններից անվճար ստացված աշխատանքը, ծառայությունը կամ ակտիվները

• Մրցույթներում ստացված դրամական մրցանակներ (մինչև 50 000 դրամ մեկ մրցանակի համար)

Հատուկ հարկային ռեժիմներ

Բնակիչները հարկվում են ի ամբողջ աշխարհից ստացվող իրենց եկամտի համար, մինչդեռ ոչ ռեզիդենտները հարկվում են միայն  հայաստանյան իրենց եկամուտներից:

Կրկնակի հարկման մասին պայմանագրեր

Երկրներ, որոնց հետ կնքվել է կրկնակի հարկման մասին պայմանագիր

Տե՛ս Հայաստանի կողմից ստորագրված հարկային կոնվենցիաների ցուցակը (ՀՀ հարկային ծառայություն)

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTLDoubleTaxationAvoidance

Իմացեք ավելին՝ Հայաստանի մասին